Υποβολή περιλήψεων

Το συνέδριο προσφέρει τη δυνατότητα σε έμπειρους και νέους ερευνητές και επαγγελματίες να παρουσιάσουν τις θέσεις και έρευνά τους πάνω στα επίκαιρα ζητήματα πολυπολιτισμικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης στη Συμβουλευτική Ψυχολογία.
 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Το συνέδριο πρόκειται να φιλοξενήσει:

 • συμπόσια,
 • προφορικές ανακοινώσεις,
 • αναρτημένες ανακοινώσεις και
 • εργαστήρια


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Η περίληψη κάθε τύπου ανακοίνωσης θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή περιεχομένου:

 • Σχέση με τη Θεματική του συνεδρίου
 • Εισαγωγή – Σκοπός
 • Μεθοδολογία
 • Αποτελέσματα
 • Βασικά Συμπεράσματα
 • Πιθανή εφαρμογή των αποτελεσμάτων στη συμβουλευτική πρακτική
Καθώς και την ακόλουθη μορφή / διαμόρφωση:
 
 

Τίτλος
(
Times New Roman, μέγεθος 14, bold, κεντρική στοίχιση)
 
Συγγραφείς & φορέας εκπροσώπησης
 
(Times New Roman, μέγεθος 12, italics, μονό διάστημα, 2.5 εκ. περιθώριο δεξιά και αριστερά, κεντρική στοίχιση)
 
υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
 
Κείμενο περίληψης έκτασης 250 λέξεων για τις ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και 300 λέξεων για τα ΣΥΜΠΟΣΙΑ
 
και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ σε ρέοντα λόγο, δίχως επιμέρους ενότητες ή παραγράφους.
 
3 έως 6 λέξεις «κλειδιά» (Times New Roman, μέγεθος 12)
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Προθεσμία Υποβολής:
Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου με Συμπόσιο, Προφορική ή/και Αναρτημένη Ανακοίνωση ή Εργαστήριο καλούνται να υποβάλλουν την περίληψη της πρότασής τους έως τις 15 Ιουνίου 2016.

Αριθμός προτάσεων ανά συγγραφέα:
Κάθε συγγραφέας μπορεί να συμμετάσχει στο συνέδριο ως κύριος/α ομιλητής/τρια μέχρι δύο (2) εργασίες ως προφορική ανακοίνωση ή αναρτημένη εργασία, σε ανακοίνωση στο πλαίσιο ενός συμποσίου και σε ένα εργαστήριο. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ανακοινώσεων στις οποίες θα μπορούσε κάποιος να συμμετάσχει ως συν-συγγραφέας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την κατοχύρωση της συμμετοχής στο επιστημονικό πρόγραμμα, πρέπει τουλάχιστον ένας συγγραφέας από κάθε εργασία να πραγματοποιήσει εγγραφή στο συνέδριο.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ YΠΟΒΟΛΗΣ

Η υποβολή προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.counsellingpsychology2016.gr
Η υποβολή της κάθε πρότασης θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον/τη συγγραφέα, ο/η οποίος/α θα είναι υπεύθυνος/η στη συνέχεια για όλη τη σχετική επικοινωνία.
Κατά τη διαδικασία υποβολής και συμπλήρωσης της φόρμας δηλώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • είδος της παρουσίασης (π.χ. προφορική ανακοίνωση)
 • τίτλος της εισήγησης
 • ονόματα των συγγραφέων με υπογραμμισμένο το όνομα αυτού που θα κάνει την παρουσίαση
 • φορέας του κάθε συγγραφέα
 • στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο, φαξ) του συγγραφέα που θα κάνει την παρουσίαση
 • απαιτούμενος οπτικοακουστικός εξοπλισμός (overhead projector, PC projector, Video)

Διαδικασία υποβολή:
Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα www.counsellingpsychology2016.gr, ακολουθείστε τα ακόλουθα βήματα:
1) Πατήστε την επιλογή του μενού ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
2) Επιλέξτε τον τύπο εργασίας που επιθυμείτε να υποβάλετε από τις επιμέρους επιλογές πχ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
3) Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής της πρότασης
4) Μετά την υποβολή της περίληψης της ανακοίνωσης θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της παραλαβής της

Πριν αποστείλετε την περίληψη της ανακοίνωσής σας, παρακαλούμε να την ελέγξετε για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Σε περίπτωση αποδοχής της, η περίληψη και τα στοιχεία των συγγραφέων θα δημοσιοποιηθούν όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί.
Μετά την παραλαβή της περίληψης, οποιαδήποτε διόρθωση, αλλαγή ή προσθήκη μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Έπειτα από γραπτή αίτηση στην Εταιρεία διοργάνωσης του Συνεδρίου, έως την ημερομηνία λήξης της υποβολής των περιλήψεων.

Παρακαλούμε να μην υποβάλλετε πολλαπλά αντίγραφα της ίδιας περίληψης. Επίσης, καλό θα ήταν να αποφευχθεί η εκ νέου υποβολή περίληψης, προς αντικατάσταση προηγούμενης, χωρίς να ενημερώσετε πρώτα την Εταιρεία διοργάνωσης του Συνεδρίου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ

Όλες οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από δύο κριτές με βάση την προτεινόμενη δομή περιεχομένου, την αρτιότητα στη μεθοδολογία, καθώς και τη συμβολή της στη θεωρία και την πράξη της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.

 • Σχέση με τη Θεματική του συνεδρίου
 • Εισαγωγή – Σκοπός
 • Μεθοδολογία
 • Αποτελέσματα
 • Βασικά Συμπεράσματα
 • Πιθανή εφαρμογή των αποτελεσμάτων στη συμβουλευτική πρακτική
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κρίσης θα γίνει στις 20 Ιουλίου 2016.
Επισημαίνεται ότι η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου διατηρεί τη δυνατότητα τροποποίησης του τύπου ανακοίνωσης κάθε πρότασης που θα υποβληθεί στο συνέδριο, σύμφωνα με την κρίση της.

 

Κάθε συμπόσιο υποβάλλεται και συντονίζεται από τον εκάστοτε υπεύθυνο οργανωτή/πρόεδρο και περιλαμβάνει τρεις ή τέσσερις επιμέρους ανακοινώσεις που εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, και μία συζήτηση επί αυτών.

Μορφή:
Τίτλος
(Times New Roman, μέγεθος 14, bold, κεντρική στοίχιση)

Συγγραφείς & φορέας εκπροσώπησης
(Times New Roman, μέγεθος 12, italics, μονό διάστημα, 2.5 εκ. περιθώριο δεξιά και αριστερά, κεντρική στοίχιση)

Υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.

Κείμενο περίληψης έκτασης 300 λέξεων για τα ΣΥΜΠΟΣΙΑ σε ρέοντα λόγο, δίχως επιμέρους ενότητες ή παραγράφους.

3 έως 6 λέξεις «κλειδιά» (Times New Roman, μέγεθος 12)

Διάρκεια: O χρόνος κάθε συμποσίου έχει προγραμματιστεί για μία και μισή ώρα: 15-20 λεπτά για κάθε ανακοίνωση, καθώς και χρόνος για τον συζητητή και την ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.

Χώρος: Αίθουσα διαλέξεων με υπολογιστή και προβολέα διαφανειών.

Με την υποβολή συμποσίου αναμένεται και η υποβολή των επιμέρους περιλήψεων που περιλαμβάνονται στο συμπόσιο.


Υποβολή Συμποσίου
Οι προφορικές ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε θεματικές συνεδρίες, οι οποίες θα ακολουθούνται από συζήτηση με το ακροατήριο. Οι έρευνες που βρίσκονται σε πρωταρχικό στάδιο ενδείκνυται να παρουσιαστούν σε συνεδρίες αναρτημένων εργασιών.

Μ
ορφή:
 
Τίτλος
(
Times New Roman, μέγεθος 14, bold, κεντρική στοίχιση)
 
Συγγραφείς & φορέας εκπροσώπησης
 
(Times New Roman, μέγεθος 12, italics, μονό διάστημα, 2.5 εκ. περιθώριο δεξιά και αριστερά, κεντρική στοίχιση)
 
υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
 
Κείμενο περίληψης έκτασης 250 λέξεων για τις ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε ρέοντα λόγο, δίχως επιμέρους ενότητες ή παραγράφους.
3 έως 6 λέξεις «κλειδιά» (Times New Roman, μέγεθος 12)
 
Διάρκεια: Κάθε θεματική συνεδρία θα περιλαμβάνει πέντε ανακοινώσεις διάρκειας 15 λεπτών η καθεμία, ενώ θα ακολουθούν 15 λεπτά συζήτησης μετά το τέλος των ανακοινώσεων.

Χώρος: Αίθουσα διαλέξεων με υπολογιστή και προβολέα διαφανειών.

Υποβολή Εργασίας
Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα αναρτηθούν σε ειδικό κεντρικό σημείο του συνεδριακού χώρου, ενώ θα παρουσιαστούν και σε ειδική θεματική συνεδρία δίνοντας τη δυνατότητα στους/στις ερευνητές/τριες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να αλληλεπιδράσουν με τους άλλους συνέδρους.

Μορφή:

Τίτλος
(Times New Roman, μέγεθος 14, bold, κεντρική στοίχιση)

Συγγραφείς & φορέας εκπροσώπησης
(Times New Roman, μέγεθος 12, italics, μονό διάστημα, 2.5 εκ. περιθώριο δεξιά και αριστερά, κεντρική στοίχιση)
υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.

Κείμενο περίληψης έκτασης 250 λέξεων για τις ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε ρέοντα λόγο, δίχως επιμέρους ενότητες ή παραγράφους.
3 έως 6 λέξεις «κλειδιά» (Times New Roman, μέγεθος 12)

Διάρκεια: Οι συγγραφείς αναρτημένων εργασιών παρακαλούνται να διαμορφώσουν την εργασία τους σε διαστάσεις: ύψος 100εκ., πλάτος 70 εκ. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την ανάρτηση αλλά και την απομάκρυνση της εργασίας τους από τον προσδιορισμένο χώρο. Υλικό για την τοποθέτηση των εργασιών θα διατίθεται στη Γραμματεία του συνεδρίου.

Χώρος: θα ανακοινωθεί σύντομα

Υποβολή Εργασίας
Τα Εργαστήρια απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και έχουν ως στόχο την εξοικείωσή τους με θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα αποσκοπούν στην ενεργό εμπλοκή των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες που θα διευκολύνουν την εμβάθυνση στα θέματα που πραγματεύεται το εργαστήριο.

Μορφή:

Τίτλος
(Times New Roman, μέγεθος 14, bold, κεντρική στοίχιση)

Συγγραφείς & φορέας εκπροσώπησης
(Times New Roman, μέγεθος 12, italics, μονό διάστημα, 2.5 εκ. περιθώριο δεξιά και αριστερά, κεντρική στοίχιση)
υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.

Κείμενο περίληψης έκτασης 300 λέξεων για τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ σε ρέοντα λόγο, δίχως επιμέρους ενότητες ή παραγράφους.
3 έως 6 λέξεις «κλειδιά» (Times New Roman, μέγεθος 12)

Διάρκεια: Η διάρκεια ενός εργαστηρίου μπορεί να κυμαίνεται από 1,5 έως 3 ώρες. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα εργαστήρια θα καθοριστεί από τον/την εισηγητή/ήτρια.

Χώρος: Αίθουσα σεμιναριακού τύπου με υπολογιστή και προβολέα διαφανειών
Υποβολή Εργασίας

ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

elpse.jpg

elpse syps

kampodisrisko-home.jpg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου

Τ. +30 2310 433099 | F. +30 2310 433599

FOLLOW US

facebook